Exàmens

Es preveu la realització d'una prova escrita sobre el contingut de les classes presencials durant la setmana següent a la realització de la docència.