Objectius i competències

Objectius

Atorgar formació especialitzada i integral als graduats en Dret, criminologia, psicologia, sociologia, ciències polítiques i altres ciències socials relacionades amb la criminalitat en les diferents disciplines configuradores del sistema de justícia penal (Dret penal substantiu, Procés penal, Criminologia i victimologia).

Pretén abordar de manera global l'estudi en profunditat de totes aquelles matèries que incideixen en la configuració del sistema de justícia penal i expliquen el seu actual funcionament, efectuant un estudi transversal al parcialment iniciat amb alguns estudis de grau - bàsicament Dret i Criminologia- en l'abordatge d'aquestes matèries. Ja que es tracta d'un màster acadèmic, però també d'un màster orientat a la investigació, al costat de l'aprofundiment en l'estudi de matèries com el dret penal substantiu, el Procés penal, la criminologia -bàsicament teories de la criminalitat- i la Victimologia , es pretén formar els estudiants també des del vessant de la metodologia de la investigació. Així, la finalitat és també dotar-los d'aquells coneixements i habilitats metodològiques que més enllà de permetre'ls l'escomesa de la realització d'un primer treball de recerca en el propi màster, els introdueixin al escomesa de la realització d'una tesi doctoral.

En definitiva, amb aquest màster es pretén que el graduat conegui en profunditat tant les disciplines que incideixen en el sistema de justícia penal, com la metodologia d'investigació pròpia de cadascuna d'aquestes. Pretén ser un màster híbrid, jurídic -penal substantiu i processal penal- i criminològic en el qual s'abordi conjuntament l'estudi de disciplines integrants de l'arbre de les ciències penals que no s'analitzen en profunditat de manera conjunta ni en el grau de Dret, de una part, ni en el grau de Criminologia, d'una altra. Amb això, l'objectiu fonamental consisteix a complementar la formació de qualitat d'estudiants que provenen tant de graus bàsicament dissenyats des d'una perspectiva criminològica que fa delineats atenent a un perfil preferentment jurídic, amb la finalitat fonamental de capacitar tant per accedir al mercat de treball com per escometre una tasca investigadora de gran calat en qualsevol de les disciplines que integren el màster.

Ja que es detecta en la configuració dels actuals plans d'estudis dels graus de Dret i Criminologia, bàsicament, un dèficit en l'estudi de disciplines més empíriques en els primers, i un dèficit en l'estudi de disciplines juridicopenals en els segons, amb el disseny d'aquest màster es pretén esmenar aquest dèficit i aprofundir en els coneixements tant jurídics com criminològics facilitats als estudiants segons la seva procedència.

Competències

El model de formació que promou l’espai europeu d'educació superior (EEES) incorpora el concepte de competència, que fa referència a la formació projectada cap a l’activitat laboral i professional. Al llarg d’aquests estudis caldrà, doncs, assolir un seguit de competències de diversa tipologia.

En primer lloc, les competències específiques: coneixements de l’àmbit i aplicació d’aquests coneixements a situacions professionals concretes, utilitzant els procediments adequats. Són les següents:

 1. Coneixement de les característiques, esquemes conceptuals i procediments del sistema de justícia penal.
 2. Coneixement de les diferents perspectives d'abordatge del comportament antisocial.
 3. Coneixement de la diferència entre comportament antisocial i amb rellevància juridicopenal.
 4. Aprehensió dels elements del concepte penal de delicte.
 5. Delimitació de grans grups delictius.
 6. Coneixement del sistema de sancions penals.
 7. Comprensió dels fonaments del sistema punitiu.
 8. Diferenciació entre la resolució pacífica i l'adversarial de conflictes.
 9. Comprensió de l'estructura del procés penal.
 10. Coneixement de mecanismes que tendeixen a la desvictimització.
 11. Comprensió de factors incidents en el procés de victimització.
 12. Coneixement de les teories de la criminalitat.
 13. Destresa en l'ús de mètodes d'investigació criminològico-empírics.
 14. Destresa en l'ús de metodologia d'investigació jurídica.
 15. Adquisició de consciència crítica en l'anàlisi del sistema penal.
 16. Capacitat per assessorar sobre les possibles respostes a un problema juridicopenal.
 17. Coneixement dels factors que incideixen en el disseny de les polítiques criminals.
 18. Coneixement de les especificitats pròpies de la criminalitat d'empresa.
 19. Coneixement del tractament jurídic de la violència de gènere.

En segon lloc, les competències generals: actituds i predisposició envers les relacions interpersonals, la comunicació i la cooperació, així com responsabilitat i presa de decisions. Es defineixen com segueix:

 1. Correcta expressió oral i escrita del llenguatge tècnic.
 2. Domini d'una llengua estrangera.
 3. Domini de les TIC.
 4. Aptitud per aplicar els coneixements adquirits i capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (multidisciplinaris) dins de la seua àrea d'estudi.
 5. Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 6. Capacitat per comunicar les pròpies conclusions –i els coneixements i raons finals que les sustenten– a públics especialitzats i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.
 7. Possessió d'habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant de manera autodirigida o autònoma.
 8. Respecte als drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, a la promoció dels drets humans i als valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.
 9. Capacitat de treball en equip.
 10. Capacitat de gestió adequada de la informació.