Accés i admissió

Resolució de persones admeses i excloses en el 1r període de preinscripció - curs 2023-2024

Resolució de persones admeses i excloses en el 2n període de preinscripció - curs 2023/2024

Perfil de l'estudiant

Les persones interessades en aquest màster poden provenir d’un ampli conjunt d’especialitats: 

  • Titulació de grau en Dret o Criminologia, llicenciatura en Dret o Criminologia o diplomatura en Criminologia.
  • Titulació d’altres graus que integren la branca de les ciències socials –com ara el grau en Psicologia, Sociologia o Ciències Polítiques– relacionats encara que sigui tangencialment amb l’estudi del sistema de justícia penal.
  • Activitat professional relacionada amb el sistema de justícia penal en l’àmbit de les professions jurídiques o personal penitenciari, judicial, policial o d’equips o centres de menors o d’execució.

Amb la finalitat de garantir un nivell bàsic de coneixements de les matèries troncals del mòdul I, als graduats que no tinguin el títol en Dret o Criminologia se’ls podrà fer una prova d’accés. Amb això es pretén garantir l’existència d’un nivell mínim de coneixement de matèries bàsiques del màster, sobre les quals s’aprofundirà, sigui perquè aquest nivell s’hagi demostrat que s’ha aconseguit mitjançant el grau d’accés –graus en Dret o Criminologia–, sigui superant una prova de nivell, quan aquests coneixements mínims no constitueixin el contingut essencial d’altres possibles graus de procedència –Psicologia, Sociologia o Ciències Polítiques, entre d’altres.

Requisits d'admissió - Vies d'accés

Abans d'iniciar la preinscripció, comproveu que compliu els requisits d'admissió al programa de màster en el qual teniu interés i consulteu els documents necessaris per fer la preinscripció.

 

D'acord amb el que estableix la Normativa acadèmica dels estudis universitaris oficials de graus i màsters de la UdL, les vies d'accés són:

Vies d'accés als màsters oficials d'acord amb el Reial decret 822/2021
Vies Observacions

1) Títol de grau/màster espanyol o equivalent

 

2) Títol de grau/màster de l’EEES sempre que al país expedidor del títol faculti per a l’accés als estudis de màster.

  • El coordinador o coordinadora del màster i la Comissió d’Estudis del màster ha de comprovar que el títol de grau o equivalent dona accés als estudis de màster en el país expedidor del títol. El centre podrà demanar si s’escau el document que ho acrediti a la persona interessada.

3) Titulació homologada
  • La gestió correspon al Ministeri.
4) Títol de grau no homologat de fora de l’EEES  amb nivell de formació equivalent al títol de grau espanyol i sempre que al país expedidor del títol faculti per a l’accés als estudis de postgrau.
  • La persona interessada ha de presentar un document emès per la universitat d’obtenció del títol d’accés o per l’autoritat competent d’aquell país que acrediti que aquest títol permet accedir en el país expedidor del títol, als estudis de nivell de postgrau universitari.

  • La gestió correspon a la Universitat de Lleida. El coordinador o coordinadora del màster i la Comissió d’Estudis del màster han de comprovar aquests requisits abans de fer la proposta d’admissió dels estudiants amb titulació no homologada.

  • L’accés per aquesta via no implica, en cap cas, l’homologació del títol previ de què està en possessió la persona interessada, ni el seu reconeixement a altres efectes que cursar el màster, atès que, si s'escau, per a l’exercici de la professió es podrà requerir l’homologació del títol d’accés al màster.
5) Estudis de grau espanyol sense finalitzar
  • Com a màxim TFG i 9 crèdits ECTS.

  • Amb caràcter excepcional es pot acceptar l’accés al màster, amb una matricula condicionada, a estudiantat amb crèdits pendents d’un grau espanyol (com a màxim TFG i 9 crèdits ECTS). Això serà possible únicament si al finalitzar el segon o posteriors períodes de preinscripció, si s'escau, existeixen places vacants un cop matriculat tot l'estudiantat amb el grau finalitzat.

Criteris de selecció

Per accedir al màster és necessari haver cursat els estudis universitaris que habiliten per a la matriculació en el màster, és a dir, Dret, Criminologia, Sociologia, Psicologia o Ciències Polítiques, així com altres estudis de grau en l'àmbit de les ciències socials que guarden relació amb el sistema de justícia penal. Són necessaris coneixements, si més no bàsics, d'algunes de les matèries integrants del màster.

Es prioritzaran les sol·licituds de l'alumnat provinent de Dret o Criminologia. En cas d'haver-hi més sol·licituds que places, es tindrà en compte la nota mitjana de l'expedient de l'alumne que consta al certificat acadèmic oficial de la titulació que dóna accés als estudis de màster.

Més informació

Calendari de preinscripció i matrícula

PRIMER TERMINI

- Preinscripció: de l’1 de març al 2 de juliol de 2023.

Resolució: 14 de juliol de 2023.

- Matrícula: 25 i 26 de juliol de 2023.

- Matrícula de la doble especialitat que ho volen fer en un curs acadèmic: 27 de setembre de 2023.

- Modificacions de la matrícula: 10 i 11 d’octubre de 2023.

 

SEGON TERMINI (en el supòsit que quedin places vacants)

- Preinscripció:

Màsters que no es cobreixen en la preinscripció del primer termini: del 17 de juliol al 3 de setembre de 2023.

Màsters amb places vacants després de la matrícula del primer termini: del 29 de juliol al 3 de setembre de 2023.

- Resolució:14 de setembre de 2023.

- Matrícula: 25 i 26 de setembre de 2023.

- Matrícula de la doble especialitat que ho volen fer en un curs acadèmic: 27 de setembre de 2023.

- Modificacions de la matrícula: 10 i 11 d’octubre de 2023.

 

En el supòsit que quedin places vacants es podrà obrir un termini extraordinari de preinscripció.

Podeu consultar els màsters amb la preinscripció oberta AQUÍ.

La preinscripció s’haurà de fer per Internet: http://www.udl.cat/ca/estudis/poficials_preinscripcio/

La matrícula i la modificació de matrícula es podrà fer pel sistema d’automatrícula o de forma presencial en la secretaria del centre demanant cita prèvia. Accés per Internet estarà obert durant les dates indicades: automatricula.udl.cat