Treball de Fi de Màster

El Treball de recerca (TFM), amb una càrrega lectiva de 10 ECTS, es cursarà al llarg del segon semestre i consistirà en una recerca teòrica o empírica relacionada amb algun aspecte del sistema de justícia penal.

El principal objectiu que es persegueix és que l'estudiant es familiaritzi amb l'ús de les tècniques d'investigació habituals en aquella de les disciplines estudiades que li resulti més afí, bé per la formació acadèmica de partida, bé en atenció a interessos professionals o de projecció cara a futures investigacions.

L’àmbit temàtic del TFM s’escollirà per part de l’estudiant i es desenvoluparà sota la direcció d’un tutor/a. La tasca de realització del TFM es durà a terme tot seguint les pautes i el calendari que figuren en els documents adjunt en el web i el Campus Virtual.

Pautes i temes proposats per al treball d'investigació de fi de màster

Proposta del tema del treball de fi de màster

Normativa

 

Curs 2023/24

Procediment i terminis per a la realització del treball de fi de màster per al curs 2023-2024